Signes distintius

Marques a Espanya:

Una marca, segons la definició legal, és tot signe que serveix per diferenciar un producte o un servei d’un empresari del dels seus competidors.

Les marques poden ser denominatives, gràfiques o bé mixtes (una combinació de les dues anteriors).

La tramitació del registre d’una marca és la següent: quan el client ha decidit el nom amb el qual vol distingir els seus productes o serveis, el més convenient és dur a terme una recerca per poder saber si aquesta denominació pot entrar en conflicte amb marques ja existents.

Per això és molt recomanable efectuar una recerca prèvia sobre la denominació interessada, pels productes o serveis, els quals s’hauran d’incloure obligatòriament en una o més d’una de les 45 classes que actualment componen el Nomenclàtor Internacional de Marques. A l’apartat Nomenclàtor de la nostra Web podreu veure la llista completa de classes.

La recerca es pot obtenir en dos o tres dies i amb aquesta ja s’aconsegueix informació precisa sobre els possibles problemes que ens podem trobar al llarg de la tramitació d’una marca.

Si el resultat de la recerca és favorable, es pot procedir a la sol·licitud de la marca. Per dur-la a terme necessitarem: les dades completes del sol·licitant, el logotip (en cas de tractar-se d’una marca gràfica o mixta), així com una autorització degudament signada pel titular.

A l’apartat Formularis trobareu un arxiu que podreu descarregar i que conté el model d’autorització individual. Si ho preferiu també hi trobareu l’anomenat “poder general”, que permet la seva inscripció a l’Oficina de Patents i Marques, estalviant-se així haver d’aportar una nova autorització per a casos successius.

Transcorreguts uns dies des de la sol·licitud de la marca, s’obté i s’envia el comprovant original de sol·licitud, que inclou el número que sempre ostentarà la sol·licitud de la marca.

Dos o tres mesos més tard es publica la sol·licitud al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i, per Llei, s’obre un període de dos mesos en el qual terceres persones podran formular oposicions. Juntament amb la comunicació informant sobre aquest tràmit, en rebreu una altra relativa a la possibilitat d’estendre la protecció de la vostra marca a l’estranger, aprofitant el termini de prioritat de la vostra marca (sis mesos des de la data de sol·licitud).

Un cop hagi transcorregut aquest termini, la marca passa a ser examinada i revisada per l’Examinador, el qual, si no existeixen oposicions i no troba objeccions de fons (caràcter genèric o geogràfic,…), donarà pas a la concessió de la marca. Això té lloc normalment passats nou o deu mesos des de la seva sol·licitud.

Un cop publicada la concessió s’expedirà el títol oficial corresponent i la vigència de la marca s’estendrà per un període de deu anys des de la data de sol·licitud.

Marques a l’estranger

Existeix la possibilitat de registrar una marca a països estrangers. Es pot fer mitjançant algun dels tres sistemes següents:

a) Marca comunitària: si es desitja la protecció a països de la Unió Europea, és possible la sol·licitud d’una marca comunitària amb protecció als 27 països. Heu de tenir en compte que es tracta d’una marca unitària, és a dir, es concedeix a tots els països, pel que si té una oposició d’una marca nacional, la marca comunitària “es trenca”, encara que existeix la possibilitat d’efectuar redipòsits a cada país.

b) Marca Internacional: permet aprofitar els convenis de l’Acord de Madrid i el Protocol, mitjançant la realització de només una sol·licitud, però que és examinada a cada país com una marca nacional. Suposa un estalvi important de despeses davant les sol·licituds individuals nacionals.

c) Marca nacional: es tracta de dipositar una marca a un país en concret que no està vinculat a cap conveni. Es tracta del cas de la majoria de països de Centre i Sudamèrica, així com d’Àfrica i Àsia.

Nom comercial:

A part de la Marca, existeix una altra modalitat de signes distintius que és el nom comercial i que s’empra per distingir les transaccions mercantils d’un negoci. La seva tramitació i vigència es idèntica a la de les marques. Consulti aquest apartat per resoldre qualsevol dubte.